AAU Update

Udvalget for ligestilling og diversitet (ULD)

Formål

Udvalget for Ligestilling og Diversitet (ULD) er nedsat af direktionen. Udvalget har ansvaret for den strategiske og langsigtede udvikling af og arbejde med ligestillingsområdet på Aalborg Universitet. ULD har til formål at følge og skabe rammen for ligestillingsarbejdet på AAU med henblik på at skabe lige muligheder for alle.

Temamæssigt beskæftiger udvalget sig med køn, alder, etnicitet, nationalitet, seksuel orientering, religiøs observans, medarbejdere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse mv.

Udvalget kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper/projektgrupper til løsning af konkrete sager, udvikling af nye strategiske områder mv.

NYHED

Bestyrelsen for Aalborg Universitet har netop godkendt ULD's udkast til strategisk handleplan for ligestilling og diversitet. Følgende fem indsatsområder skal fremme ligestilling og diversitet på AAU og rulles ud i løbet af indeværende strategiperiode.

#1 Organisationsudvikling, kapacitetsopbygning, køns- og diversitets-mainstreaming
#2 Work-life balance
#3 Rekruttering, ansættelse og karriereudvalg
#4 Flere kvinder i ledelse
#5 Internationalisering af medarbejderstaben 

For yderligere information henvises til artiklen på AAU Inside og AAU's strategiske handleplan for ligestilling og diversitet (pt. kun på dansk)

Opgaver

  • Med udgangspunkt i strategiens (Viden for verden) ambitioner, udarbejdes 5-årsplaner for ligestilling og diversitet på Aalborg Universitet (første periode 2016-2021)
  • Ad hoc analyser og handlinger indenfor relevante områder af ligestilling og diversitetsområdet
  • Formidling, internt såvel som eksternt, af universitetets ligestilling og diversitetsindsats
  • Årlig afrapportering til universitetets bestyrelse, direktion, hovedsamarbejdsudvalg, akademiske råd m.fl.
  • Monitorere og overvåge at universitetet overholder Lov om ligestilling, primært ift. kønsbalancen, samt udarbejde udkast til universitetets årlige indberetninger jf. krav i loven
  • Monitorere og overvåge at universitetet overholder egne vedtægter (§ 24, 8), samt Samarbejdsaftalen
  • Monitorere og overvåge udviklingen bredt indenfor udvalgets arbejdsområde
  • Udvikling og vedligeholdelse af universitetets ligestillingsrapport (forefindes i Qlikview)
  • Udarbejdelse af div. afrapporteringer til ministerier, styrelser mv.

Medlemmer

Udvalget sekretariatsbetjenes af HR-afdelingen.

Rapporter

Interne

I forbindelse med udarbejdelsen af den strategiske handleplan, har Center for Ligestilling og Diversitet (EDGE) på AAU i 2017 udarbejdet en rapport "Ligestillings- og diversitetsindsatser på AAU - Perspektiver, tilgange og tendenser".

Eksterne

Universiteterne ansætter flere kvindelige forskere end tidligere, men mændene er stadig i overtal på forskergangene. Det viser rapport fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse "Mænd og kvinder på de danske universiteter - Danmarks talentbarometer 2019".

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen nedsatte ultimo 2014 en Taskforce for Flere Kvinder i Forskning i Danmark. Taskforcen har leveret en rapport  "Anbefalinger fra Taskforcen - for flere kvinder i Forskning", som kommer med en række forslag til, hvordan man kan få flere kvinder til at forske.

Redegørelser

Efter ligestillingsloven fra 2000 er alle universiteter lovgivningsmæssigt forpligtet til at arbejde med ligestilling og til at integrere kønsmainstreaming i alle kerneydelser og i al planlægning. Med en tilføjelse til loven i 2014 er universiteterne desuden forpligtet til at udarbejde ligestillingsredegørelser hvert andet år, så det i højere grad er muligt for regeringen at følge og monitorere udviklingen. Se evt. mere på regeringens hjemmeside.

AAU's Ligestillingsredegørelser

Udenrigsministeriets ligestillingsredegørelse

               

Work-life balance på AAU

Kontakt

Har du spørgsmål til ULD's arbejde, kan du skrive til
ULD's hovedpostkasse:
E-mail: ULD@adm.aau.dk.

Eller du kan kontakte:
AC-fuldmægtig Louise Toft Andersen
Tlf. 9940 7388
E-mail: ltand@adm.aau.dk

 

 


  

Kalender 2021

Ordinære ULD-møder 2021

Torsdag den 4. februar 2021

Torsdag den 27. maj 2021

Torsdag den 26. august 2021

Torsdag den 4. november 2021

 

Ekstraordinære ULD-møder 2021

Ingen p.t.

Møder