AAU Update

Update Synspunkt

Ny arbejdsgruppe skal bidrage til mere trivsel på AAU

Der skal gøres en ekstra indsats for at komme problemer med stress og mistrivsel til livs på AAU, skriver formandskabet for HAMiU. Udvalget har derfor nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til en indsats, der går på tværs af hele universitetet.

Lagt online: 13.06.2022

Af rektor Per Michael Johansen og lektor Martin Mølholm, hhv. formand og næstformand for HAMiU

I AAU’s hovedarbejdsmiljøudvalg (HAMiU) er vi enige om, at der skal gøres en ekstra indsats, når mere end hver tredje af besvarelserne i den seneste trivselsmåling giver udtryk for symptomer på stress. Derfor har vi i HAMiU på det seneste møde den 24. maj besluttet, at der nedsættes en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe bestående af konsulenter i HR og næstformændene i hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og HAMiU.

Arbejdsgruppen skal først på efteråret fremlægge et udkast til en indsats, der går på tværs af hele AAU. For selv om der er forskel på, hvor udtalte problemerne med trivsel er på de enkelte fakulteter og institutter, i Fælles Service og ved AAU Innovation, så er det et fælles ansvar at løse dem. Et ansvar vi i HAMiU ser os forpligtet af og som deles i HSU. Derfor har vi besluttet at gøre det til temaet på HAMiU’s og HSU’s fællesmøde den 23. august i år. Når HSU og HAMiU har diskuteret spørgsmålet på sit fællesmøde, arbejdsgruppen er kommet med sin indstilling, og begge udvalg har haft lejlighed til at drøfte den, vil du høre nærmere om, hvordan vi tænker indsatsen grebet an, og hvordan det konkret vil involvere dig og dine kollegaer.

Den nye arbejdsgruppe kommer på baggrund af den seneste trivselsmåling, der viser, at ansatte på Aalborg Universitet tilkendegiver, at de jævnligt eller næsten hver dag oplever symptomer på stress og væsentligt nedsat arbejdsevne, henholdsvis 32 og 14 procent. Det er alt for mange, mener vi i HAMiU.

Selvom de fleste oplever, at der er balance mellem de krav, der stilles, og de ressourcer, de har til rådighed, er mere end hver tredje ansatte – 35 procent – overvejende uenige i, at der i deres liv er balance mellem de krav der stilles, og de ressourcer de har til rådighed. Det kalder på en øget opmærksomhed og indsats for at nedbringe disse tal. Ikke for tallenes skyld, men fordi et godt, sundt og trygt arbejdsliv i trivsel er et formål i sig selv, og fordi hver eneste medarbejders arbejdslivskvalitet i sig selv er vigtig. Tallene kan variere på tværs af universitetet, men overordnet set har tallene igennem de år vi har gennemført trivselsbarometerundersøgelsen, ikke har rykket sig meget. Det ønsker vi i HAMiU, at der arbejdes mere fokuseret på at forbedre.

Sygefraværet på Aalborg Universitet ligger, som tidligere år, på niveau med branchen som helhed. Noget kan vi imidlertid gøre, og formentlig også gøre bedre:

Kort og hyppigt sygefravær kan være et begyndende tegn på mistrivsel, og vi anbefaler derfor en tidlig dialog mellem medarbejder og nærmeste leder, da det kan være med til at forebygge længerevarende sygefravær. Ved længerevarende sygefravær er den tidlige og tætte dialog også afgørende. Samtalerne har blandt andet til formål at afklare, hvornår og hvordan den sygemeldte medarbejder kan vende tilbage på arbejdet enten helt eller delvist, samt om vi som arbejdsplads kan iværksætte initiativer for at støtte op om den sygemeldtes tilbagevenden.

På AAU skal du som leder minimum indkalde til sygefraværssamtale efter 5, 14 og 28 dages sammenhængende fravær. Du kan se mere her.

Ti sidst ønsker vi at komme med en opfordring: tal med din leder eller lokale arbejdsmiljørepræsentant om det, der påvirker dig negativt i dit arbejde. Og er du leder eller arbejdsmiljørepræsentant, så vil vi meget gerne høre fra dig med dine input til, hvad vi skal være opmærksomme på, og hvor vi skal tage handling. Kom hellere tidligt, end silde, så vi får taget problemerne i opløbet. Tak!

Retningslinjer for indlæg til Update Synspunkt

Read the Guidelines for contributions to Update Synspunkt in english.

Update Synspunkt er et forum, hvor du som medarbejder på AAU kan komme til orde. Følgende retningslinjer gælder for Update Synspunkt:

 • Indlæg skal holdes med en saglig argumentation og i en sober tone
 • Indlæg må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, være injurierende eller bryde ophavsretten
 • Indlæg må ikke være af kommerciel karakter
 • Indlæg må ikke have karakter af personangreb

Update Synspunkt er ikke et forum til sagsbehandling og træder ikke i stedet for dialog mellem ledelse og medarbejdere i eksisterende samarbejdsfora på AAU.

Indlæg på Update Synspunkt er udelukkende et udtryk for afsenderens holdninger og repræsenterer ikke nødvendigvis AAU’s officielle holdninger.

Indlæg kan skrives på både dansk eller engelsk.

Indlæg til Update Synspunkt må være højst 3.500 anslag inkl. mellemrum og skal forsynes med dit fulde navn og AAU-mailadresse.

Indlæg til Update Synspunkt sendes til synspunkt@adm.aau.dk. Vi svarer på din henvendelse inden for maksimalt to arbejdsdage.

AAU Kommunikation har det redaktionelle ansvar for Update Synspunkt. Alle indlæg, der holder sig inden for retningslinjerne, offentliggøres uden redigering, medmindre andet aftales direkte med indlæggets skribent.

 • +

  Følgegruppe

  Update Synspunkt er forankret i redaktionen for AAU Update. Sammen med en række tillidsrepræsentanter udgør redaktionen en følgegruppe, der har til formål at følge op på, om Update Synspunkt fungerer efter hensigten - at medarbejdere på AAU skal kunne komme til orde om AAU.

  Følgegruppens medlemmer er:

  • Frederik Hertel, F-TR for Dansk Magisterforening (VIP) på AAU, H-TR for DM og Dansk Socialrådgiverforening
  • Lars Rosgaard Jensen, TR for Ingeniørforeningen IDA på Institut for Materialer og Produktion samt Institut for Kemi og Biovidenskab 
  • Morten Denaa, F-TR for DJØF (AC-TAP), Fælles Service
  • Lea Laursen Pasgaard, journalist og redaktør, AAU Update