AAU Update

Update Synspunkt

Lektor: Samarbejdsudvalg er ikke blevet informeret om strukturændringer i institutionsplan

Lektor emeritus Morten Ejrnæs hævder, at berørte samarbejdsudvalg ikke er blevet informeret om strukturændringer i forbindelse med Aalborg Universitets institutionsplan og beslutningen om at lukke 18 uddannelser.

Lagt online: 23.02.2022

Af Morten Ejrnæs, lektor emeritus ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Aalborg Universitet planlægger at lukke 18 uddannelser. Alligevel er berørte Samarbejdsudvalg (fx SAU på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde) ikke blevet informeret om de væsentlige strukturændringer og det bortfald af centrale arbejdsopgaver, som er indeholdt i Aalborg Universitets institutionsplan. Det er direkte i strid med, at Samarbejdsaftalen for det offentlige tydeligt angiver, at ledelsen har pligt til at informere medarbejderne om sådanne ændringer. Det hedder nemlig i Samarbejdsaftalens §3 Stk. 2. at ledelsen skal informere om:

”1. Arbejdspladsens seneste udvikling og den forventede udvikling i aktiviteter og i den økonomiske situation. 2. Arbejdspladsens aktuelle situation og forventede udvikling med hensyn til struktur og beskæftigelse især i forbindelse med strukturændringer og i situationer, hvor beskæftigelsen er truet. Planlagte og forventede foranstaltninger skal også inddrages i denne sammenhæng.”

(Samarbejdsaftalen 2021 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner (Cirkulære af 18.11.2021. CIR nr. 042-21 J.nr. 2021-2191)

Det er fremgået, at Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) er blevet informeret, men at medlemmerne er blevet pålagt fortrolighed, og derfor er hverken ledere eller medarbejdere i de afdelinger, der planlægges lukket blevet informeret om netop de forhold som Samarbejdsaftalen omhandler. Ønsket om fortrolighed har skadet mulighederne for at finde de sagligt bedste løsninger, skadet arbejdsmiljøet og skabt mistillid til ledelsen. Det er da også påfaldende, at processerne på andre universiteter har været helt anderledes åbne, fx på SDU, og at diskussionerne om planerne også for andre universiteters vedkommende er foregået i medierne.

Regeringens plan var at skaffe flere og bedre uddannelsespladser i hele Danmark. Det lå således lige til højrebenet at flytte den afdeling af Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, der ligger i København ud af byen og flytte den til fx Hillerød eller Roskilde, hvor der i forvejen ligger professionshøjskoleafdelinger. Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde kunne indgå i samarbejde med de lokalt placerede professionsuddannelser på velfærdsområdet.  Man kunne have været i dialog med KP (Københavns Professionshøjskole) om en udflytning, hvilket ville være helt oplagt, da man i forvejen på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde har et frugtbart samarbejde om en masteruddannelse.

Men rektors plan var imidlertid en hel anden. I AAU’s institutionsplan anføres der nemlig et ønske om udbygning med flere studiepladser i Aalborg. Det hedder således:

”AAU anmoder om, at reduktionskravet på baggrund af ovenstående særhensyn fastsættes til 6% i stedet for 10%. Dvs. at AAU i forhold til tilgangen i 2019 reducerer med 461 studerende i stedet for 768 studerende. De ekstra 307 pladser vil give AAU et udviklingsrum på hovedcampus i Aalborg til at imødekomme arbejdsmarkedets fremtidige behov med nye uddannelser inden for bl.a. Artificial Intelligence (AI), bæredygtighed og IT.” (Universiteterne Institutionsplaner, Januar 2022 s. 88)

Det øger frustrationen og usikkerheden, når ledelsen direkte tilkendegiver, at selvom reduktionskravet skulle blive nedsat, så vil bevarelsen af eksisterende værdifulde studiemiljøer, fx Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde i Østdanmark, blive nedlagt.

Det er nødvendigt, at dette diskuteres åbent. Første skridt er, at alle informationer om grundlaget for Aalborg Universitets indsendte institutionsplan lægges frem.

******

Campus i Aalborg er driveren for udviklingen af universitetet

Af Anne Marie Kanstrup, prorektor for uddannelse

Lektor emeritus, Morten Ejrnæs, fremfører, at de lokalt berørte samarbejdsudvalg ikke er blevet informeret om ”de væsentlige strukturændringer, og det bortfald af centrale arbejdsopgaver, som er indeholdt i Aalborg Universitets institutionsplan”. Det er rigtigt, men det er et grundprincip i Samarbejdsaftalen (§ 3, stk. 3), at information og drøftelse sker parallelt til ledelses- og beslutningsstrukturen. Det betyder, at når direktionen påtænker at træffe en beslutning, der har betydning for hele universitetet, så er det Hovedsamarbejdsudvalget, som jo repræsenterer hele universitetet, der skal involveres. Derfor er det alene Hovedsamarbejdsudvalget, der har været involveret forud for indsendelsen af forslaget til institutionsplanen. Det blev aftalt, at det skete i fortrolighed.

Senere hen i processen, når der lokalt skal træffes beslutninger som følge af AAU’s institutionsplan, som aftalepartierne i Folketinget i disse dage forhandler, skal samarbejdsudvalgene på fakultetsniveau og lokalt inddrages.

Det har været et bevidst valg, at processen med at udarbejde planen er foregået i fortrolighed. Det er sket af hensyn til universitetets medarbejdere. Vi mener, at den tvungne opgave med udflytning og reduktion af uddannelser har været en klar ledelsesopgave, da det vil være meget vanskeligt for ansatte at pege på hvilke uddannelser, der skal lukkes, og hvilke af deres kolleger, der i så fald ville blive berørt.

Vi har ikke ønsket at skabe misforståelser eller unødig bekymring hos medarbejdere og studerende. Men Hovedsamarbejdsudvalget har som nævnt været inddraget i processen.

Det er vigtigt at forstå at fundamentet for Aalborg Universitet er vores hovedcampus i Aalborg. Det er grundlaget og driveren for, at vi kan tilbyde aktiviteter i hele landet, inkl. snart også Hjørring. Det er vores hovedmotor så at sige.

Derfor konsoliderer vi i Aalborg og specialiserer i København. Vi prioriterer at sikre et stærkt flerfakultært hovedcampus i Aalborg med et bredt udvalg af uddannelser inden for alle hovedområder, mens vi specialiserer med STEM-uddannelser i København, særligt med fokus på bæredygtighed og IT.

Politikerne har bedt os om i planen at tage hensyn til beskæftigelse og efterspørgsel. Der har især humanistiske og nogle samfundsvidenskabelige uddannelser problemer.

Men det har været vigtigt for os at bibeholde et bredt udbud af humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser i Aalborg. Vi er et ’comprehensive university’, og det skal vores hovecampus afspejle. Derfor har vi prioriteret ikke at reducere på vores humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser i Aalborg. Heller ikke mindre uddannelser som musik og samfundsfag. De bliver ikke berørt af denne proces.

Vi kommer dog ikke uden om, at der på landsplan er mindre efterspørgsel på humanistiske og visse samfundsvidenskabelige kandidater. For at bevare vores udbud i Aalborg vælger vi derfor at lukke for optaget på alle vores humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser på campus i København.

Vi har som direktion gjort det, som vi er ansat til, nemlig at træffe strategiske valg for Aalborg Universitets fremtid. Beslutninger, som vi mener er bedst for Aalborg Universitet på lang sigt - også når opgaven er at reducere antallet af uddannelsespladser.

Retningslinjer for indlæg til Update Synspunkt

Read the Guidelines for contributions to Update Synspunkt in english.

Update Synspunkt er et forum, hvor du som medarbejder på AAU kan komme til orde. Følgende retningslinjer gælder for Update Synspunkt:

 • Indlæg skal holdes med en saglig argumentation og i en sober tone
 • Indlæg må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, være injurierende eller bryde ophavsretten
 • Indlæg må ikke være af kommerciel karakter
 • Indlæg må ikke have karakter af personangreb

Update Synspunkt er ikke et forum til sagsbehandling og træder ikke i stedet for dialog mellem ledelse og medarbejdere i eksisterende samarbejdsfora på AAU.

Indlæg på Update Synspunkt er udelukkende et udtryk for afsenderens holdninger og repræsenterer ikke nødvendigvis AAU’s officielle holdninger.

Indlæg kan skrives på både dansk eller engelsk.

Indlæg til Update Synspunkt må være højst 3.500 anslag inkl. mellemrum og skal forsynes med dit fulde navn og AAU-mailadresse.

Indlæg til Update Synspunkt sendes til synspunkt@adm.aau.dk. Vi svarer på din henvendelse inden for maksimalt to arbejdsdage.

AAU Kommunikation har det redaktionelle ansvar for Update Synspunkt. Alle indlæg, der holder sig inden for retningslinjerne, offentliggøres uden redigering, medmindre andet aftales direkte med indlæggets skribent.

 • +

  Følgegruppe

  Update Synspunkt er forankret i redaktionen for AAU Update. Sammen med en række tillidsrepræsentanter udgør redaktionen en følgegruppe, der har til formål at følge op på, om Update Synspunkt fungerer efter hensigten - at medarbejdere på AAU skal kunne komme til orde om AAU.

  Følgegruppens medlemmer er:

  • Frederik Hertel, F-TR for Dansk Magisterforening (VIP) på AAU, H-TR for DM og Dansk Socialrådgiverforening
  • Lars Rosgaard Jensen, TR for Ingeniørforeningen IDA på Institut for Materialer og Produktion samt Institut for Kemi og Biovidenskab 
  • Morten Denaa, F-TR for DJØF (AC-TAP), Fælles Service
  • Lea Laursen Pasgaard, journalist og redaktør, AAU Update