AAU Update

Update Synspunkt

Fælles erklæring fra VIP-repræsentanterne i de Akademiske Råd på HUM og SAMF

Det fremgår af universitetsloven, at Akademisk Råd skal udtale sig til rektor om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder. Trods det oplever et flertal af VIP-repræsentanterne i de Akademiske Råd, at rektoratet og dekanerne tilbageholder vigtig information i væsentlige strategiske sager. Senest i forbindelse med beslutningen om at sammenlægge HUM og SAMF. De mener, at legitimiteten af AAU’s rådgivende organer er i fare, og at det samme gælder medarbejdernes generelle tillid til organisatoriske beslutningsprocesser. De opfordrer bl.a. til at spørgsmålet om tillid bliver taget meget alvorligt.

Lagt online: 02.02.2021

Af Oscar Garcia AgustinBolette Blaagaard, Stine Ejsing-Duun, Chalotte Glintborg, Mark Nicholas Grimshaw-Aagaard, Thessa Jensen, Birthe LundMette Lykke Nielsen, Hanne TangeSøren DosenrodeThomas Borup Kristensen, Xing Li, Mogens Ove Madsen, Helene Pristed Nielsen, Maria Appel Nissen, Mogens Rüdiger, Trine Schultz  og Christian Richter Østergaard – VIP-repræsentanter i de Akademiske Råd på HUM og SAMF 

Torsdag den 7.  januar blev de Akademiske Råd på Det Humanistiske Fakultet (HUM) og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) inviteret til hastemøder den 8. januar om ’forestående strategiske tiltag og organisatoriske forandringer’. Der var ikke vedlagt en skriftlig dagsorden, men derimod tilføjet en bemærkning om, at mødet var fortroligt. På møderne blev vi informeret af vores dekaner om den foreliggende fakultetssammenlægning gennem et mundtligt oplæg. Igen fik vi at vide, at oplægget var fortroligt. Kort tid efter blev det samlede universitet informeret om sammenlægningen.

I AAU’s egne vedtægter står der: 'Ledere på alle niveauer skal sikre, at der sker reel, effektiv inddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger og processer.'

Ifølge Henrik Halkier har denne sammenlægning været undervejs siden efteråret 2020. Parallelt med dette har den samlede medarbejdergruppe på AAU været inviteret til kollektiv strategiudvikling uden at kende til rektoratets strategiske planer. Og de Akademiske Råd diskuterede i efteråret tværvidenskabeligt samarbejde med rektor, uden at denne nævnte de igangværende planer. Ligesom sammenlægningen ikke er blevet nævnt med et ord på de møder, der har været holdt med forpersonerne for de fem Akademiske Råd i forbindelse med evalueringen af AAU’s budgetmodel. For to år siden blev Institut for Kultur og Globale Studier nedlagt med den begrundelse, at SAMF og HUM skulle have tydeligere profiler, og nu sammenlægges fakulteterne i tværfaglighedens navn. Gode forskningsmiljøer og studier har lidt under denne beslutning.

Alt dette efterlader os med den erfaring, at rektoratet og vores dekaner tilbageholder vigtig information i væsentlige strategiske sager, også når vi inviteres til at dele vores holdninger. Dette skaber grobund for mistillid og en bekymring for, hvordan vi i fremtiden kan opretholde vores rolle som Akademisk Råd.

Hvis vi skal kunne rådgive kvalificeret, må vi kende til præmisserne.

Det fremgår klart af universitetsloven, at Akademisk Råd skal udtale sig til rektor om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnudveksling. Netop beslutningen om fakultetets sammenlægning her er 'af væsentlig betydning for universitetets virksomhed'.

I de Akademisk Råd er vi ikke alene om at nære mistillid til, om vi kan varetage den funktion, som vi er blevet valgt til. Vi oplever, at en række kollegaer der repræsenterer de ansatte i samarbejdsudvalg og råd på lignende måde beretter om mangel på tillid til, at de er i stand til at varetage deres funktioner på de vilkår, de bliver budt. Dermed er legitimiteten af AAU’s rådgivende organer i fare, og det samme er medarbejdernes generelle tillid til organisatoriske beslutningsprocesser.

I de to Akademiske Råd henstiller vi for det første til, at spørgsmålet om tillid eller mangel på samme bliver taget meget alvorligt og adresseres som et reelt problem.

For det andet henstiller vi til, at spørgsmålet om medarbejderrepræsentationen bliver drøftet. Hvis to dekaner bliver til én, og to akademiske råd bliver til ét samlet, vil medarbejdere og studerende på det nye fakultet samlet set miste indflydelse på AAU. Vi henstiller til, at vores indflydelse ikke bliver forringet som følge af fakultets sammenlægning, men at vi i alle råd, nævn og udvalg bliver repræsenteret, så det nye fakultets størrelse afspejles.

Sluttelig vil vi gøre opmærksom på, at den proces, der skal afsluttes den 1. januar 2022 med sammenlægningen af de to fakulteter, skal være transparent og inkluderende. Der skal arbejdes ud fra en klar procesplan, som seriøst forholder sig til de involverede parters viden og de forskellige synspunkter.

Retningslinjer for indlæg til Update Synspunkt

Read the Guidelines for contributions to Update Synspunkt in english.

Update Synspunkt er et forum, hvor du som medarbejder på AAU kan komme til orde. Følgende retningslinjer gælder for Update Synspunkt:

 • Indlæg skal holdes med en saglig argumentation og i en sober tone
 • Indlæg må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, være injurierende eller bryde ophavsretten
 • Indlæg må ikke være af kommerciel karakter
 • Indlæg må ikke have karakter af personangreb

Update Synspunkt er ikke et forum til sagsbehandling og træder ikke i stedet for dialog mellem ledelse og medarbejdere i eksisterende samarbejdsfora på AAU.

Indlæg på Update Synspunkt er udelukkende et udtryk for afsenderens holdninger og repræsenterer ikke nødvendigvis AAU’s officielle holdninger.

Indlæg kan skrives på både dansk eller engelsk.

Indlæg til Update Synspunkt må være højst 3.500 anslag inkl. mellemrum og skal forsynes med dit fulde navn og AAU-mailadresse.

Indlæg til Update Synspunkt sendes til synspunkt@adm.aau.dk. Vi svarer på din henvendelse inden for maksimalt to arbejdsdage.

AAU Kommunikation har det redaktionelle ansvar for Update Synspunkt. Alle indlæg, der holder sig inden for retningslinjerne, offentliggøres uden redigering, medmindre andet aftales direkte med indlæggets skribent.

 • +

  Følgegruppe

  Update Synspunkt er forankret i redaktionen for AAU Update. Sammen med en række tillidsrepræsentanter udgør redaktionen en følgegruppe, der har til formål at følge op på, om Update Synspunkt fungerer efter hensigten - at medarbejdere på AAU skal kunne komme til orde om AAU.

  Følgegruppens medlemmer er: