AAU Update

Mission, vision og værdier for AAU Fælles Service

mission for aau fælles service

Formålet med AAU Fælles Service er at bistå rektor med at varetage:

 • den administrative service på universitetsniveau til ledelse, ansatte, studerende og eksterne samarbejdspartnere
 • formidlingen af juridiske og økonomiske rammer for universitetets virksomhed og tilsynet med, at rammerne overholdes
 • planlægning og drift af universitetets fysiske rammer
 • udvikling, drift og support af universitetets fælles it-systemer
   

vision for aau fælles service

AAU Fælles Service vil:

 • være en velfungerende serviceorganisation, der løser væsentlige administrative og tekniske opgaver for ledelse og organisation, for ansatte og studerende
 • sikre, at rammevilkårene for universitetets virksomhed er kendt i organisationen, og at tilsyn og kontrol med universitetets rammebetingelser foregår på en dækkende og effektiv måde, der bidrager til at underbygge og skabe stabilitet og sikkerhed i universitetets ledelses- og administrationssprocesser
 • være en velfungerende, attraktiv og udviklende arbejdsplads for sine ansatte
 • være respekteret for høj professionel standard af ledelse og ledere, ansatte, studerende, myndigheder og andre eksterne samarbejdspartnere
   

værdier for aau fælles service

Der findes et sæt af værdier, der adskiller Aalborg Universitet fra andre universiteter, og som har været med til at skabe universitetets særlige virksomhedskultur. Værdierne, der er udviklet over årene, er fokuseret omkring:

Kreativitet

Aalborg Universitet opfatter det som en grundlæggende værdi at gå nye veje inden for forskning, uddannelse, administration og udveksling af viden med vores omgivelser.

Åbenhed

Universitetet betragter åbenhed som en forudsætning for den fortsatte udfoldelse af universitetets kreative og innovative potentiale. Dette indebærer åbenhed for såvel dialog, nye tanker og ideer som for konstruktiv kritik og anderledes opfattelser.

Samarbejde

Samarbejde bør være præget af tillid og respekt og samtidigt være grænseoverskridende og sporsættende i en stadig søgen efter nye former, områder og partnere.

Værdigrundlag

Udover de værdier, der er med til at give Aalborg Universitet sin særlige profil, deler vi en række værdier med andre forskningsuniversiteter. Universitetet er således medunderskriver på Magna Charta Universitatum. De værdier er bl.a.:

 • Respekt for de grundlæggende akademiske værdier – forskningsfrihed, uafhængighed af partsinteresser, videnskabelig redelighed og stræben efter videnskabelig excellence
 • Bidrag til at konsolidere og udvikle det demokratiske samfund
 • Interaktion mellem fagområder, grundforskning og anvendt forskning
 • Fokuseret satsning på få excellente forskningsområder
 • Opbakning til spirende forskningstalenter
 • Bred satsning på forskningsbaseret undervisning
 • Særlige udfordringer for elitestuderende
 • Internationalisering af universitetets forskning, uddannelser og administration

Kerneopgaver for AAU Fælles Service

AAU Fælles Service servicerer Aalborg Universitets ledelse, ansatte, studerende og samarbejdspartnere som led i den daglige forvaltning af universitetet som helhed. Opgaver for AAU Fælles Service er bl.a. at:

 • etablere en effektiv og stabil serviceorganisation, der løser sine opgaver med enkle midler og tidssvarende teknologi
 • bistå universitetets ledelse med at opstille udviklingsplaner, budgetter, regnskaber og årsrapporter m.v., og sikre, at der er dokumentation for universitetets aktiviteter og beslutninger
 • sikre, at gældende love, regler og bevillingsrammer overholdes
 • bistå ledelsen med at udvikle de fysiske rammer, som bl.a. skal støtte tværfagligt forskningssamarbejde og den projektorganiserede undervisningsform

Værdiskabende principper

som understøtter Aalborg Universitets kerneaktiviteter.

Princip 1

leverer Vi løsningsorienteret og værdiskabende administration & service

Det gør vi ved at:

hjælpe brugeren med at nå sit mål bedst muligt, evaluere vores opgaveløsning og lære af det.
kommunikere modtagerorienteret, forstå brugerens opgaver og mål samt tilføre værdi med egen stærke faglighed.
tage stilling til omfang og kvalitet af opgaven og placere ansvaret tæt på opgaverne.

 

Princip 2

Vi står for organisatorisk helhedssyn

Det gør vi ved at:

samarbejde og have blik for viden i organisationen, der kan bidrage og anvendes konstruktivt.
repræsentere det fælles og hjælpe kolleger på tværs.
anerkende gensidige afhængigheder og fælles ansvar.

 

Princip 3

Vi leverer relevant standardisering

Det gør vi ved at:

sikre og anvende effektive processer, fælles systemer og ensartede løsninger til ensartede opgaver.
søge enkle løsninger med færrest mulige arbejdsgange og løbende optimere dem.
være opmærksom på behov for specialiserede løsninger.

 

Princip 4

Vi bidrager til et attraktivt og udviklende arbejdsmiljø

Det gør vi ved at:

udvikle kompetencer til gavn for den enkeltes og den fælles opgaveløsning.
lægge vægt på en god omgangstone og gensidig respekt for hinandens arbejdsopgaver og faglighed.
sikre rammer der motiverer til at gøre en forskel og nå mål.

 

Princip 5

Vi udviser god ledelse og godt samarbejde

Det gør vi ved at:

omsætte strategi til lokale mål og prioritere engagerende kommunikation.
uddelegere, involvere og prioritere samtidig med at tage ansvar for beslutninger og resultater.
udvise loyalitet i holdning og handling ved at efterleve målsætninger, beslutninger og fælles værdier.