AAU Update

Fem indsatsområder skal fremme ligestilling og diversitet på AAU

Fem indsatsområder skal fremme ligestilling og diversitet på AAU

AAU skal sikre lige muligheder for mænd og kvinder og fremme diversitet mest muligt. Det er målet med den handleplan for ligestilling og diversitet, som bestyrelsen netop har godkendt. Fem prioriterede indsatsområder rulles ud frem mod 2021.

Bestyrelsen for Aalborg Universitet har netop godkendt den strategiske handleplan for ligestilling og diversitet. Det er Udvalget for Ligestilling og Diversitet (ULD), der har formuleret handleplanen, og udvalgsformand Lars Hvilsted Rasmussen mener, der er nok at tage fat på.

- Vi har stort set lige mange mænd og kvinder på kandidat og ph.d.-niveau, men på adjunkt-, lektor- og professorniveau er kvinderne i undertal. Det samme gør sig gældende på lederniveau. Det betyder et tab af viden og ressourcer og er et udtryk for en ulighed, vi gerne vil væk fra. Vi skal skabe lige muligheder for alle, uanset køn, alder, etnicitet, seksuel orientering, religion og handicap, siger han.

Fem indsatsområder skal vise vejen

Handleplanen for ligestilling og diversitet tager afsæt i AAU’s strategi Viden for Verden og rummer 5 prioriterede indsatsområder.

Organisationsudvikling, kapacitetsopbygning, køns- og diversitets-mainstreaming

  • Ligestilling og diversitet skal være en central værdi, som skal indlejres i alle gøremål
  • Ligestilling og diversitet skal være forankret på alle ledelsesniveauer, i samtlige samarbejdsudvalg og i alle øvrige råd og udvalg

Work-life balance

  • AAU skal være en fleksibel, inkluderende og familievenlig arbejdsplads med mulighed for at kombinere karriere og familieliv
  • AAU skal forbedre work-life balance for alle ansatte i alle livsfaser og bidrage til, at AAU bliver en mere attraktiv og rummelig arbejdsplads

Rekruttering, ansættelse og karriereudvalg

  • På AAU tænkes ligestilling og diversitet ind i forbindelse med både rekruttering, ansættelse og planlægning af karriereveje
  • Processer og procedurer er præget af gennemsigtighed, så det tydeligt fremgår, at AAU i sine ansættelser tilstræber fuld ligestilling og diversitet

Flere kvinder i ledelse

  • På AAU tilstræber vi at forbedre kønsbalancen og fremme lige karrieremuligheder for mænd og kvinder på alle niveauer
  • På AAU profilerer vi både vores mandlige og kvindelige ledere og topforskere og ønsker dermed at øge opmærksomheden på begge køns karrieremuligheder

Internationalisering af medarbejderstaben

  • AAU skal være en konkurrencedygtig, attraktiv og inkluderende arbejdsplads for både udefrakommende medarbejdere men også for danske medarbejdere
  • AAU skal være blandt de danske universiteter med størst internationalt samarbejde både i form af udenlandsophold og international mobilitet.

Lovkrav og fremsynethed

Ligestilling og diversitet har været et politisk fokus fra år 2000, hvor universiteterne med ligestillingsloven blev forpligtet til at arbejde med ligestilling. Siden da har ligestillingsredegørelser, charter for flere kvinder i ledelse og task force for flere kvinder i forskning skærpet fokus på området. I 2007 nedsatte AAU sit første ligestillingsudvalg, og i 2016 blev det nuværende Udvalg for Ligestilling og Diversitet nedsat.

- Det er i høj grad en kulturbearbejdning, vi er i gang med, og den slags er et langt, sejt træk. Men der er også lavpraktiske områder, vi allerede nu sætter ind på – fx ved at lave unisex-toiletter i stedet for kønsopdelte toiletter, når der bygges nyt og at sikre adgang for handicappede, siger Lars Hvilsted Rasmussen.

AAU’s handleplan er i overensstemmelse med regler og lovgivning på området. Der skal nu arbejdes videre med en overordnet implementeringsindsats, hvor ansvaret for mere konkrete indsatser uddybes.

- Lokale handleplaner på fakultets- og institutniveau skal være med til at sikre opmærksomhed og medansvar på området. Som et moderne og fremsynet universitet skal vi naturligvis være på forkant med ligestillingsproblematikken. Målet er, at det over tid bliver helt naturligt for os at overveje, hvad alle nye tiltag kommer til at betyde for vores balance på ligestillings- og diversitetsområdet på samme måde, som man foretager en økonomianalyse, forklarer Lars Hvilsted Rasmussen.

Se mere på ULD's hjemmeside

Læs tidligere Inside-artikler om arbejdet med ligestilling og diversitet på AAU:

Ligestillingsudvalget har fået over 180 henvendelser fra ansatte

AAU-medarbejdere får stor indflydelse på handleplan for ligestilling

AAU intensiverer arbejdet med ligestilling og diversitet