AAU Update

Prodekan for uddannelse på SAMF Malene Gram og institutleder Kim Dremstrup fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Foto: AAU

VIDEN FOR VERDEN: ØGET INVOLERING I STRATEGIIMPLEMENTERING

Siden 2016 har Viden for verden udgjort sigtekornet for AAU’s strategiske udvikling. Det overordnede mål for Viden for verden er øget kvalitet i både forskning, uddannelse, vidensamarbejde og administration - mål der gennem en omfattende række af indsatser er blevet ført ud i livet, ikke mindst takket være bidrag fra medarbejdere overalt i organisationen. Dermed er der nu lagt et solidt grundlag for den næste strategiperiode.

Af Louise Bredgaard og Troels Astrup, Rektorsekretariatets strategiteam. Foto: AAU

- Velkommen, jeg glæder mig til at høre resultatet af jeres arbejde i arbejdsgrupperne!

Sådan lød det, da rektor Per Michael Johansen bød velkommen til lederseminaret den 19. januar. På lederseminaret var alle universitetets institutledere, prodekaner og medlemmer af den administrative ledergruppe samlet, og for Per Michael Johansen udgør den gruppe en væsentlig nøgle til den næste strategi:

- I løbet af sommeren og efteråret har vi samlet input fra medarbejdere og studerende til den nye strategiske retning gennem blandt andet strategicaféerne og lokale processer i samarbejdsudvalg, fakultetsråd og akademiske råd. Engagementet har gjort et stort indtryk på mig. Vi skal nu bevæge os fra input til egentlig strategiformulering. Her har direktionen i samarbejde med universitetets øvrige ledelse ansvaret for at følge op på organisationens tilbagemeldinger og få dem omsat til ambitiøse og relevante indsatser.

Seks arbejdsgrupper

I efteråret 2020 nedsatte direktionen en række arbejdsgrupper bestående af institutledere, prodekaner og administrative ledere. Opdraget var at udvikle idéer og anbefalinger inden for seks temaer. De seks temaer omhandlede emnerne vision, bæredygtighed, digitalisering og PBL, og hvordan vi bedst understøtter, at studerende kommer hurtigere i beskæftigelse.

Undervejs i processen er en ny universitetsdirektør tiltrådt. Søren Lind Christiansen har deltaget i arbejdsgruppen ’Kandidater i hurtigere beskæftigelse’:

- Når man er ny på Aalborg Universitet, er det helt tydeligt, at der er tale om en organisation med en praksisorienteret tilgang til sin strategiske udvikling – vi vil noget, der skal ske noget. I næste strategiperiode skal vi bl.a. bruge det stærke moment til fortsat at styrke sammenhængskraften på tværs af universitetet og på tværs af fagskel.

Arbejdsgruppernes temaer spænder vidt. Ifølge dekan Lars Hvilsted Rasmussen fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) siger det meget om Aalborg Universitet:

- Vores næste strategi skal netop favne universitetet som helhed. Det er det, der gør vores organisation så unik: At vi både er hjemsted for banebrydende forskning og samtidig muliggør reel forandring i samfundet gennem vores vidensamarbejde med eksterne partnere og ikke mindst vores dimittender, uddyber Lars Hvilsted Rasmussen.

fremtidens AAU

For rektor Per Michael Johansen nødvendiggør de hastige forandringer i samfundet omkring os, at AAU skal være klar til at gribe nye muligheder og øge sin omstillingsparathed:

- Aalborg Universitet har et stort potentiale. Det ser vi senest i forbindelse med håndteringen af coronasituationen, hvor undervisningen med stor hast blev omlagt til digitalt format, og hvor flere forskningsområder trådte i karakter i forhold til den aktuelle situation og leverede afgørende viden og løsninger, siger Per Michael Johansen.

- I den næste strategiperiode realiserer vi det potentiale endnu mere. Ikke som en udførlig 5-års plan, men som en overordnet retning, der sikrer, at vi på Aalborg Universitet navigerer efter samme mål. Vi skal både kunne tilpasse os udefrakommende forandringer og proaktivt påvirke vores omverden i nye retninger. Direktionen ønsker derfor, at implementeringen af strategien i højere grad involverer fakulteterne og institutterne, ligesom den tætte opfølgning på handleplaner vil blive mere lokal.

I løbet af foråret inddrages institutledere, prodekaner og medlemmer af den administrative ledergruppe i selve strategiformuleringen. Strategiudkastet vil også komme i høring i Hovedsamarbejdsudvalget.

Spørgsmål og kommentarer til det videre arbejde med AAU’s strategi for år 2022-2026 er velkomne på strategi@aau.dk.