AAU Update

Vær med til at gøre AAU endnu mere bæredygtigt

Vær med til at gøre AAU endnu mere bæredygtigt

Der er plads til endnu flere grønne hoveder og gode idéer i AAU's nye bæredygtighedsforum Sustainable Campus, AAU. Meld dig senest 1. maj og vær med til at præge universitetet i en mere bæredygtig retning.

Tekst: Jesper Lindgaard Christensen, næstformand HSU
Foto: Emilie Bach Pedersen, studentermedhjælper, AAU Kommunikation

Vi har tidligere her på Inside indkaldt anmodninger om at være med i universitetets bæredygtighedsforum. Tak til dem, som allerede har søgt. Vi ønsker, at der så vidt muligt i udvalget er en passende geografisk spredning. Derfor gentager vi her indkaldelse af anmodninger.

Den fornyede frist for at søge er 1. maj.

Læs mere om Sustainable Campus, AAU og forummets rolle i nedenfor (den samme tekst som den oprindelige artikel på Inside):

Har du lyst til at præge universitetet i en mere bæredygtig retning?

Ledelse, medarbejdere og studerende har en fælles interesse og opgave i at sikre, at Aalborg Universitet bevæger sig i en mere bæredygtig retning, både i forhold til forskning og uddannelse, men i særdeleshed også i forhold til driften af universitetet.

For at fremme en effektiv og bæredygtig omstilling af driften af universitetet har rektoratet på møde den 30. september 2019 besluttet at nedsætte et bæredygtighedsforum på Aalborg Universitet: ”Sustainable Campus, AAU”.

Det er desuden besluttet, at den bredere indsats i forhold til bæredygtighed vil være et væsentligt element i den kommende strategi for AAU, således at det også kan indgå i forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Det vil blive formuleret senere, men skal ikke forsinke at gøre noget ved driften her og nu. Hovedsamarbejdsudvalget har derfor den 11. december 2019 drøftet etableringen af et bæredygtighedsforum med reference til ledelsen i Campus Service, der i forvejen er ansvarlig for driften af bygninger og arealer.

Skal indsamle og formulere overordnede ideer og anbefalinger til bæredygtige forandringer på campus

Det er meningen, at forummet skal indsamle og formulere overordnede ideer og anbefalinger til, hvordan alle medarbejdere og studerede kan bidrage til forandringer i driften af campus, der kan reducere universitetets samlede klimaaftryk og generelt understøtte FN’s 17 bæredygtighedsmål.

Forummet kan derfor stille forslag til en mere bæredygtig drift af campus, eksempelvis arealoptimering, energirenovering og -optimering, affaldssortering, omstillinger i driften af grønne arealer, øget naturindhold på campus, miljøvenlig rengøring, mindre madspild og engangsservice i kantiner m.v. Som hovedregel afholdes et møde hvert halvår.

Det tilstræbes, at møder tilrettelægges med henblik på anvendelse af videokonference, for så vidt angår deltagelse fra København og Esbjerg. Efter behov kan der laves ad hoc møder og temadrøftelser.

Sådan tilmelder du dig Sustainable Campus, AAU

Har du lyst til at være med til arbejdet i forummet, så indsend en kort, motiveret ansøgning. Der kræves ikke særlige kompetencer, det vigtigste er dit engagement og ideer. Send ansøgningen til jlc@business.aau.dk senest 1. maj.

Forummets sammensætning

Forummet for udvikling af et bæredygtigt campus på AAU sammensættes ud fra geografi, ikke efter personalegrupper, så alle er velkomne til at byde ind.

HSUs medarbejderside udpeger fem medarbejderrepræsentanter, hvoraf en repræsenterer Aalborg City Campus, to repræsenterer hovedcampus i Aalborg Ø, og både København og Esbjerg Campus stiller med hver en repræsentant.

Ligeledes udpeger Studiemiljørådets studentermedlemmer, samt de studerendes repræsentanter i campusrådene for hhv. København og Esbjerg fem studerende med samme geografiske fordeling.

Campuschefen (eller dennes stedfortræder) for hhv. København og Esbjerg er også medlemmer af forummet. Forummet ledes af Campusdirektøren (eller dennes stedfortræder).

Sekretariatsfunktion og andre lignende opgaver håndteres af CAS. Man er udpeget for en to-årig periode.

Kom frisk! Send din ansøgning hvis du har lyst til at bidrage til at præge udviklingen af din arbejdsplads.