AAU Update

Suppleringsvalg til bestyrelsen: Fem skarpe til kandidat Lene Horn

Suppleringsvalg til bestyrelsen: Fem skarpe til kandidat Lene Horn

Ifølge fundraiser og bestyrelseskandidat Lene Horn er AAU’s største udfordring at sikre stabilitet og prioritere vækst samtidig. Den udfordring vil hun arbejde for at løse, hvis hun kommer i AAU's bestyrelse efter suppleringsvalget for TAP-ansatte den 2.-5. maj.

Kandidatens navn, stillingsbetegnelse og tilhørssted på AAU

Lene Horn, fundraiser, Institut for Datalogi. TR-suppleant for Dansk Magisterforening, observatør i Akademisk Råd, TECH.

Hvorfor stiller du op til bestyrelsen?

Jeg vil gerne være alle TAP’ernes tydelige stemme i bestyrelsen. Jeg mener, det er enormt vigtigt, at vi som gruppe er repræsenteret af en kollega, som kan minde bestyrelsen om, at TAP er en vigtig medarbejdergruppe, der er med til at løfte AAU’s kerneopgaver.

Som TAP-repræsentant i bestyrelsen skal man være bevidst om, hvor bred gruppen faktisk er og dermed også mandatet. Jeg blev ansat på AAU i 2006 og har siden været i forskellige stillinger, bl.a. som Matchmaking-konsulent ved AAU Innovation i 10 år og de seneste 2½ år som fundraiser på Institut for Datalogi. Idet jeg har været mange steder på AAU, arbejdet på mange niveauer, samarbejdet bredt med både studerende, forskere og eksterne samarbejdspartnere, har jeg har stiftet bekendtskab med mangfoldigheden af TAP-funktioner samt den værdi, som TAP-ansatte bidrager med på AAU. Det giver mig et godt udgangspunkt for at repræsentere TAP-gruppen i bestyrelsen. Af mine mange år som aktiv i TR-kollegiet har jeg lært, hvor vigtigt det er at kommunikere med ens kollegiale bagland. Så for mig er det afgørende, at TAP’ernes repræsentant i bestyrelsen kommunikerer om de emner, der tages op i bestyrelsen. Kun på den måde får organisationen mulighed for at give den relevante feedback, der er nødvendig for en bred interessevaretagelse. I tillæg giver mine mange års erfaring med at samarbejde med studerende, forskere og eksterne partnere mig et godt udgangspunkt for at samarbejde succesfuldt på tværs og indgå aktivt og kvalificeret i dialogen i bestyrelsen.

Hvad er i dine øjne AAU’s største udfordring?

At sikre stabilitet og samtidig prioritere vækst. Universitetsverdenen er kompleks og underlagt skiftende politiske vinde. Mange politikere har travlt med at tale universiteterne ned, reformkommissioner foreslår omsiggribende forandringer for vores kerneydelser og Aalborg Universitet omtales stedmoderligt som et regionalt universitet. Her skal bestyrelsen arbejde for at sikre bedre, mere stabile forhold for universiteterne, politisk forståelse for universiteternes langsigtede perspektiver, mindre regional skævvridning i finansieringen, og vi skal mane historien om AAU som et regionalt universitet endegyldigt til jorden.

Stabilitet skal dog ikke være modsætningen til vækst. Vi skal sikre en stærk forankring og udmøntning af strategien, som er rettesnoren for universitetets fortsatte udvikling og vækst. Et universitet i vækst er et universitet med gennemslagskraft. Vi skal turde investere i os selv frem for i egenkapitalen.

Hvad er løsningen på den?

Der skal arbejdes med langsigtet stabilitet i vilkårene for udførelsen af universitetets virke samtidig med, at vi prioriterer vækst inden for strategiens fokusområder. Mit bud på en del af løsningen er at identificere og udnytte samspillet mellem rammer, vilkår og principper for resurseanvendelser og udviklingskontrakten, for netop at kunne sikre universitetet de bedste rammer for driften. Stabile rammer er en forudsætning for vækst inden for de strategiske udviklingsområder. Bestyrelsen skal bruge sin politiske indflydelse på at skabe forståelse for, at universiteterne kun kan sikre høj kvalitet i kerneopgaven, når de får tilstrækkelige økonomiske rammer til at arbejde langsigtet, særligt med forskning og uddannelse. Corona viste verden, at universiteterne udviser både samfundssind og handlekraft, når krisen kradser. Både VIP og TAP arbejdede benhårdt og under svære vilkår for at holde driften i gang uden at gå på kompromis med kvaliteten samtidig med, at vores kompetencer lynhurtigt blev bragt i spil for at sikre løsninger og tryghed i det samfund, vi er en del af. Men når vi skal sikre viden for verden på lang sigt, er det nødvendigt med arbejdsro og tillid. Ellers ender vi i situationer, hvor universiteterne ikke kan levere den fornødne viden til samfundet, fordi et fag har været politisk nedprioriteret og underfinansieret. I dag er det kompetencerne til at forstå russisk sprog, politik og kultur vi mangler – i morgen er det noget andet.

Derfor skal vi arbejde for rimelige og faste vilkår for udførelsen af universitetets kerneopgaver: forskning, uddannelse og vidensamarbejde. Det er ganske enkelt en forudsætning for vækst fx inden for politisk prioriterede eller samfundskritiske indsatsområder. Som TAP-repræsentant vil jeg have særligt fokus på vilkårene for og synligheden af TAP’ernes bidrag og faglighed i løsningen af universitetets kerneopgaver.

Hvorfor skal man stemme på dig til bestyrelsesvalget?

En stemme på mig er en stemme på en repræsentant, som dels vil opsøge de TAP-ansattes input, dels vil formidle arbejdet i bestyrelsen til de TAP-ansatte.Et mandat er kun så stærkt som kontakten til de mennesker, som har givet mandatet. Derfor et det vigtigt for mig, at TAP-repræsentanten i bestyrelsen gør en betydelig indsats for at være i løbende dialog med TAP’erne.

AAU har været igennem flere turbulente år – også hvad gælder den interne organisering – og indimellem kan man få indtryk af, at vi går et skridt frem, blot for igen at træde et skridt tilbage. Jeg vil gerne bidrage til en retning i bestyrelsen, som sigter mod stabilitet i vilkår, organisering og økonomi for universitetet, samt synliggøre TAP’ernes vigtighed for organisationen ved at etablere respekt og forståelse for TAP’ernes faglighed og bidrag til kerneydelserne.

Hvad er din vigtigste mærkesag?

Som TAP-repræsentant vil første prioritet altid være den brede, professionelle interessevaretagelse, således TAP-gruppens bidrag til stabilitet og vækst bliver synliggjort over for bestyrelsen.

Samarbejde vil dog også være en mærkesag. AAU’s evne til at samarbejde er vores varemærke og vores styrke både nu og i fremtiden. AAU skal fastholde og udvikle sin profil som et samarbejdende universitet – ikke bare i forhold til eksternt samarbejde, men også internt. Vores evne til at samarbejde internt og eksternt har et stort potentiale til at kunne finansiere vækst inden for de strategiske satsninger. Her skal vi huske at investere lidt i os selv for at opnå de resultater, vi vil opnå internt og eksternt. Hvis vi ikke vil investere i os selv, hvem vil så?

LÆS MERE:

Læs mere om valget på AAU’s valghjemmeside