AAU Update

Prorektor: Vi har en stor opgave foran os

Prorektor: Vi har en stor opgave foran os

En ny politisk aftale stiller krav om flere uddannelsesmuligheder uden for de fire største byer. Det betyder, at Aalborg Universitet skal reducere antallet af studerende med 768.

Af Jane Grønning Johansen, AAU Kommunikation. Foto: Lars Horn.

Universiteterne i de fire største byer skal i løbet af de næste år udflytte eller reducere optaget med op til 10 procent frem mod 2030. For Aalborg Universitet betyder det op til 768 færre optagne studerende end i 2019. Det er resultatet af den politiske aftale som regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik i juni måned.

- Jeg forestiller mig, at vi på Aalborg Universitet først og fremmest må reducere antallet af studiepladser, siger prorektor Anne Marie Kanstrup.

For Aalborg Universitet betyder den politiske aftale også, at dele af universitetets socialrådgiveruddannelse skal udbydes i Hjørring, ligesom det forventes, at Aalborg Universitet i samme by udbyder en ny tandlægeuddannelse. Det forudsætter, at oprettelsen i Hjørring bliver fuldt finansieret fra staten.

Prorektor vil nu inddrage dekanerne i de strategiske overvejelser om, hvorledes Aalborg Universitet kan justere uddannelsesporteføljen. Opgaven bliver at vurdere egen fakultetsprofil og uddannelsesportefølje og vurdere, hvordan et reduceret optag på fakultetet skal se ud i årene 2022- 2030.

- Det er en bunden og stor opgave fra Folketing og regering, men jeg er sikker på, at fakulteter og institutter vil komme med brugbare forslag til at løse opgaven, lyder det fra prorektoren.

Processen starter nu

Første led i processen er, at alle fakulteter bliver bedt om at komme med indspil til udflytning eller reduktion af optaget på 10 procent i forhold til optaget i 2019. Processen vil være fortrolig med deltagelse af dekaner og institutledere, fordi der er tale om udarbejdelsen af et forhandlingsoplæg med mærkbare konsekvenser for udbuddet af studiepladser og uddannelser.

- Fortroligheden er nødvendig, fordi der er tale om et oplæg til forhandling. Først efter politisk behandling i foråret 2022 ved vi, om det bliver til virkelighed. Det, vi ved nu, er, at reduktionerne først skal være fuldt indfaset i 2030, forklarer Anne Marie Kanstrup.

Efter input fra fakulteterne er det op til direktionen at vurdere, hvilke uddannelser der skal udflyttes, reduceres eller evt. lukkes. Selvom alle fakulteter skal komme med indspil til en reduktion på 10 procent af optaget, så er det ikke ensbetydende med, at alle fakulteters uddannelsesporteføljer bliver reduceret lige meget, ej heller at de berørte uddannelser skal nedjustere med 10 procent – mindre nedjusteringer kan også komme på tale.

- Det er vigtigt, at vi i direktionen får et godt vidensgrundlag fra fakulteterne, så direktionen kan træffe en beslutning, som vi mener er bedst for AAU som helhed, siger prorektor Anne Marie Kanstrup.

Forslag skal både tage hensyn til strategi og ledighed

Aftalen beder universiteterne tage flere hensyn, når der arbejdes med oplæg til forhandling. Blandt andet hensyn til, at uddannelser med særlig høj efterspørgsel og beskæftigelse fortsat skal udbydes, og at der fortsat skal være et bredt udbud af uddannelser i Danmark.

- Den uddannelsespolitiske dagsorden handler ikke længere om at få flere unge på universiteterne. I stedet ønsker et bredt flertal i Folketinget, at vi skal reducere optaget med op til 10 procent over de næste år. Min opfordring er derfor, at fakulteterne bruger dette politiske pålæg til at udvikle fakultetet i den retning, der passer med AAU’s overordnede strategi, siger rektor Per Michael Johansen.

Både campus i Aalborg og København skal reducere med 10 procent. Campus i Esbjerg er fritaget, fordi uddannelserne dér allerede betragtes som værende udflyttet fra storbyerne.

Den første proces, hvor fakulteterne skal komme med indspil til udflytning/reduktion af uddannelser løber frem til ultimo september. Herefter skal direktionen vurdere de forskellige forslag og udarbejde et forslag til en samlet plan for universitetet. Denne bliver sendt i høring i Hovedsamarbejdsudvalget i midten af november. Herefter tager direktionen endelig stilling og sender det endelige forslag til godkendelse i universitetsbestyrelsen i december.

Sideløbende med de otte universiteters arbejde vil Danske Universiteter (de otte universiteters samarbejds- og interesseorganisation) koordinere et fælles forhandlingsoplæg til regeringen. Målet er at lave en samlet plan for universitetslandskabet, der kan imødekomme de politiske ønsker for det uddannelsespolitiske landkort for de danske universiteter.

Aalborg Universitets forhandlingsoplæg bliver afleveret til nytår og Danske Universiteters sektorplan umiddelbart efter. I løbet af foråret vil embedsmænd, minister og de politiske ordførere behandle universiteternes oplæg til reduktioner og udflytninger.

Det er målet, at aftalen træder i kraft fra studiestart 2022 og bliver indfaset frem til 2030.