AAU Update

Billedtekst: Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU fusionerer pr. 1 januar 2022 i et nyt Faculty of Social Sciences and Humanities (SSH). Foto: Lars Horn

Fakultetssammenlægning af HUM og SAMF skal fremtidssikre AAU

AAU’s bestyrelse har efter indstilling fra direktionen besluttet at samle de humanistiske og samfundsvidenskabelige kræfter i ét nyt og slagkraftigt hovedområde med navnet Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet eller på engelsk Faculty of Social Sciences and Humanities (SSH). Fusionen skal sikre HUM og SAMF større gennemslagskraft og bedre muligheder for at udvikle fremtidens forskningsområder og uddannelser - og dermed levere dagsordensættende indsigter og løsninger på de store globale udfordringer. Samtidig skal en ny PBL-enhed løfte AAU’s pædagogiske model til nye højder.

Af Lea Laursen Pasgaard, AAU Kommunikation

Hvis AAU også i fremtiden skal kunne imødekomme omverdenens krav og fastholde en unik profil med høj kvalitet i alle aktiviteter, kræver det en gennemgribende omlægning af dele af AAU’s organisation. Sådan lyder det fra bestyrelsen ved Aalborg Universitet, som efter indstilling fra direktionen har vedtaget en sammenlægning af Det Humanistiske Fakultet (HUM) og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF).

Den 1. januar 2022 bliver de to fakulteter til ét nyt stærkt: Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige fakultet – Faculty of Social Sciences and Humanities (SSH). Organisationsændringen inkluderer også opbygningen af en tværgående forsknings- og undervisningsenhed for PBL, der skal udvikle universitetets unikke PBL-model med fokus på digitalisering og komplekse problemstillinger. Målet er, at universitetets uddannelser og forskning også i fremtiden er dybt forankret i AAU’s stærke PBL-traditioner.

Et stærkere fundament

- De store udfordringer, verden står overfor, er menneskeskabte. Det kræver derfor også et fokus på menneskets handlinger og adfærd, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling. Vi kan ikke redde verden med teknik og naturvidenskab alene. Tværtimod er det afgørende, at de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagligheder indgår som et stærkt og ligeværdigt element i løsningerne af de globale udfordringer, siger bestyrelsesformand Lene Espersen, som tilføjer:

- Det er bestyrelsens ambition med det nye fakultet og de øvrige ændringer at skabe det bedst mulige fundament for et universitet, der vedkender sig sit samfundsmæssige ansvar og bidrager til at finde de mest innovative løsninger for fremtiden. Nu er rammerne sat for, at vi kan skabe et fremtidssikret indhold på Aalborg Universitet i den næste strategiperiode.

Fusionen af HUM og SAMF skal sikre, at AAU i fremtiden vil være en stærk og betydningsfuld spiller på de humanistiske og samfundsvidenskabelige områder. Et samlet SSH-fakultet vil stå stærkere og kan matche STEM-fakulteterne – både forskningsmæssigt og økonomisk.

- Hvis HUM og SAMF på AAU skal kunne levere løsninger i verdensklasse, kræver det et mere solidt organisatorisk fundament at stå på end det, de har i dag, siger rektor Per Michael Johansen.

Det nye fakultetet får samme økonomiske tyngde, som HUM og SAMF har samlet i dag, og på sigt er det desuden målet, at fakultetet skal kunne generere ny ekstern forskningsfinansiering. Etableringen af SSH-fakultetet indebærer som udgangspunkt ikke en omfordeling af midler fra ENGINEERING, TECH og SUND til det nye fakultet.

- Universitetet har ikke udsigt til at få tilført flere midler de kommende år, så styrkelsen af de to hovedområder kan kun lade sig gøre ved at samle de kræfter, vi allerede har på de to fakulteter i en enkelt stærk organisatorisk enhed. Styrkelsen af HUM og SAMF må ikke må ske på bekostning af andre forskningsområder. Derfor handler det om at finde ud af, hvordan vi udnytter de ressourcer, vi allerede har, på bedst mulige måde, forklarer rektor Per Michael Johansen.

Øget fokus på tværvidenskabelighed

Bestyrelse og direktion er enige om, at fokus på den tværvidenskabelige forskning er nødvendig, hvis universitetet også fremover skal spille en aktiv rolle. Derfor skal oprettelsen af det nye SSH-fakultet også sikre, at HUM og SAMF bliver en mere tydelig samarbejdspartner såvel internt som eksternt.

Bestyrelsen har desuden vedtaget, at AAU fremover skal tilstræbe, at humanistiske og samfundsvidenskabelige kompetencer (SSH) i højere grad integreres i tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser. Samtidig skal STEM-disciplinerne (science, technology, engineering og mathematics inkl. IT) også i højere grad indgå i SSH-uddannelserne. Formålet er at styrke AAU-studerendes evner til at anlægge et helhedsperspektiv på deres faglighed og give dem kompetencer til at løse samfundets stadig mere komplicerede udfordringer gennem tværfagligt samarbejde.

Klar profil for uddannelser og forskningsaktiviteter

Det er ledelsens forventning, at hovedparten af de nuværende uddannelser og forskningsaktiviteter på HUM og SAMF flyttes til det nye SSH-fakultet.

- Men det er vigtigt, at det kommende SSH-fakultet får en faglig profil, der matcher fremtidens udfordringer. Derfor bliver en væsentlig del af den kommende sammenlægningsproces at få klarlagt den fremtidige faglige profil, fakultetet skal have. Der kan også være aktiviteter på vores tre andre fakulteter, som mere naturligt hører hjemme på det nye SSH-fakultet, fortæller rektor Per Michael Johansen.

Vurderingen af de forskellige fagområder vil blive foretaget af interne arbejdsgrupper bestående af både ledere og medarbejdere. Arbejdsgruppernes analyse skal efterfølgende drøftes i en styregruppen, som har det overordnede ansvar for sammenlægningen af HUM og SAMF. Drøftelsen kan ifølge rektor føre til konklusioner om, at nogle faglige områder skal udvikles yderligere eller have en anden tyngde.

- Men jeg kan ikke afvise, at analysen også vil føre til, at forskningsområder eller uddannelser nedlægges. Det er planen, at der vil være en afklaring på dette frem mod sommeren, siger rektor Per Michael Johansen, som påpeger, at AAU’s uddannelsesportefølje løbende bliver evalueret og justeret.

Konsekvenser for institutter, uddannelser og medarbejdere

Det kan også blive nødvendigt at flytte medarbejdere mellem fakulteter og institutter. Omfanget afhænger af, hvordan analysefasen falder ud. Omplacering af medarbejdere vil ske i en proces, hvor både medarbejderen, tillidsrepræsentanter og relevante samarbejdsfora vil blive inddraget.

- Jeg er naturligvis klar over, at en udmelding som denne kan skabe utryghed blandt medarbejderne. Målet for sammenlægningen er ikke afskedigelser, men at alt bliver status quo er heller ikke sandsynligt. Det kan under sammenlægningsprocessen vise sig, at nogle faglige områder har for mange ressourcer, mens andre har for få, ligesom der kan opstå nye opgaver, mens andre kan falde bort, siger Per Michael Johansen, som forventer, at et eventuelt behov for personaletilpasninger vil være afklaret i efteråret 2021.

Personaletilpasninger i dekansekretariaterne på HUM og SAMF

Som konsekvens af fakultetssammenlægningen står det dog allerede nu klart, at der kan blive behov for personaletilpasninger i de nuværende dekansekretariater på HUM og SAMF. Derfor har hovedsamarbejdsudvalget (HSU) den 5. januar 2021 drøftet en proces for omplaceringer og personaletilpasninger. Samtidig har ledelsen fra den 8. januar indført et kvalificeret ansættelsesstop for administrative stillinger på HUM og SAMF – herunder på institutterne. Om institutsekretariaterne bliver berørt af sammenlægningen, afhænger af den fremtidige organisering af det nye fakultet, som forventes klarlagt i sommeren 2021. Der tages stilling til bemandingen af dekansekretariatet på det nye fakultet i løbet af første kvartal 2021.

Det bliver nuværende SAMF-dekan Rasmus Antoft, der skal stå i spidsen for det nye SSH-fakultet. Henrik Halkiers åremålsansættelse som dekan for HUM udløber i efteråret 2021, og han går derefter tilbage til sit professorat. Han vil desuden stå til rådighed for rektoratet til at løse særlige opgaver.

Ny enhed skal sikre AAU’s førerposition inden for PBL

En anden betydningsfuld del af den kommende organisationsændring er etableringen af en særlig forskningsenhed for PBL, der indtil videre har arbejdstitlen Institute of Advanced Studies in PBL. Enheden kommer til at bestå af videnskabelige og administrative medarbejdere, der skal arbejde med forskning i samt formidling og videreudvikling af universitetets undervisningsmodel, PBL.

- På AAU er PBL det pædagogiske fundament for undervisning og læring i alle uddannelser. Internationalt har vi længe været toneangivende inden for PBL-forskning og udvikling af PBL-praksis, og AAU er kendt for høj kvalitet i en læringsmodel, der anvendes konsekvent og gennemført på alle hovedområder. Den position ønsker vi at fastholde, men det kræver, at vi tager vores PBL-model til nye højder, siger rektor Per Michael Johansen.

-  Andre universiteter haler ind på os. De har i de senere år opdaget fordelene ved PBL og er begyndt at anvende læringsmodellen. I en omdømmeanalyse af AAU fra november 2020 nævner flere interessenter, at PBL ikke længere differentierer AAU fra andre universiteter. Hvis vi fortsat vil være – og være kendt som – en spydspids inden for PBL, er vi nødt til at styrke vores forskning i PBL og videreudviklingen af vores læringsmodel, tilføjer rektor.

Ledelsen forventer, at et antal forskere og administrative medarbejdere skal flytte over i den nye tværgående forsknings- og undervisningsenhed for PBL. Det er ikke forventningen, at der vil ske afskedigelser i forbindelse med oprettelsen af enheden. Det forventes dog, at forskere, som tilknyttes Institute of Advanced Studies in PBL, stadig skal have undervisnings- og vejledningsforpligtelser på institutterne. Medarbejdernes fremtidige placering forventes afklaret i efteråret 2021.

- Ideen med at etablere en samlet tværgående forsknings- og undervisningsenhed for PBL er at samle kompetencerne, og på den måde kan enheden udnytte synergier på tværs af det universitetspædagogiske landskab på AAU samt sikre bedre understøttelse af nybrud inden for PBL, for eksempel i form af megaprojekter og digitalisering, ligesom den løbende kompetenceudvikling af underviserne vil være i fokus, siger rektor Per Michael Johansen.

Den videre proces og muligheden for indflydelse

Der er nedsat en styregruppe, som har det overordnede ansvar for etableringen af det nye SSH-fakultet. Den har samtidig ansvar for et større arbejde med integration af SSH- og STEM-kompetencer på AAU’s uddannelser. Styregruppen består af rektor Per Michael Johansen, prorektor Inger Askehave, dekan Rasmus Antoft (SAMF), dekan Henrik Halkier (HUM), dekan Mogens Rysholt Poulsen (ENG) og universitetsdirektør Søren Lind Christiansen.

Styregruppen etablerer arbejdsgrupper med repræsentanter for både medarbejdere og ledelse, som skal varetage nærmere beskrevne opgaver. Det vil bl.a. dreje sig om analyse af forskningsaktiviteter i forhold til den faglige profil for SSH fakultetet, kortlægning af uddannelser i forhold til den faglige profil, det nye fakultets organisering og økonomi. Arbejdsgruppen kan vælge at uddelegere visse opgaver eller perspektiver til ad hoc-arbejdsgrupper. Herudover vil der være drøftelser i samarbejdsudvalgene, institutrådene, de akademiske råd og lignende fora.

Har du spørgsmål?

I løbet af vinteren og foråret 2021 vil sammenlægningsprocessen blive drøftet med ledere og medarbejdere. Der vil i den forbindelse være mulighed for at stille spørgsmål.

På webstedet www.organisationsudvikling.aau.dk vil du også kunne læse om og følge processen.

Du kan tale med din egen leder, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til egne opgaver eller din arbejdssituation i det hele taget.