AAU Update

Bland dig i debatten om SSH

Bland dig i debatten om SSH

120 engagerede ansatte deltog i workshoppen for medarbejdere om SSH-profilen i maj. Ledelsen for HUM og SAMF fortsatte drøftelserne på et lederseminar i sidste uge. Den 9. og 15. juni er der igen mulighed for, at alle ansatte kan bidrage til drøftelserne i to temaworkshops om ”SSH og bæredygtighed” samt ”SSH og digital transformation”.

Af Jeannette Bylov, journalist, AAU Kommunikation

Workshopperne er et led i en bred inddragelse af ansatte på HUM og SAMF i forbindelse med fakultetssammenlægningen og beskrivelsen af en SSH-profil. Input fra både medarbejdere og ledere skal bidrage til at tegne det nye fakultet og synliggøre styrker og potentialer for et samlet SSH-fakultet.


SSH-fakultetets strategiske rolle i Viden for Verden II


Selv om beslutningen om sammenlægningen er truffet, er der stadig mange uafklarede spørgsmål i forhold til det nye SSH-fakultet. Dekan Rasmus Antoft indledte derfor workshoppen for medarbejdere med at fortælle om formålet med sammenlægningen, og hvordan sammenhængen er mellem Viden for Verden II og det nye SSH-fakultet.

Her understregede han, at årsagen til sammenlægningen ikke er en del af en spareøvelse. Målet er, at det nye fakultet skal understøtte AAU’s ambition om at være internationalt anerkendt som et missionsdrevet universitet med en tydelig og dagsordenssættende profil. AAU’s kerneopgaver skal fremover tydeligere være defineret af, hvordan universitetet formår at række ud, bidrage til - og ultimativt løse samfundets store udfordringer. Her spiller det kommende SSH-fakultet en nøglerolle:

Der skal mere og andet til end bare ny teknologi, hvis vi på AAU med vores forskning skal kunne være med til at løse eksempelvis klimaudfordringerne. Kultur og adfærd også er en del af både udfordringerne og dermed løsningen. Det er derfor også vigtigt for mig at understrege, at den humanistiske - og samfundsfaglige forskning er vigtig i sig selv og ikke bare en understøttende funktion for STEM. Set i det lys giver det god mening at samle kompetencerne fra HUM og SAMF, så det nye fakultet dermed bliver en hjørnesten i universitetets tværvidenskabelige fundament, udtaler dekan Rasmus Antoft.

Missionsdrevet – hvad betyder det?
 

Som oplæg til en drøftelse af SSH-styrker og potentialer ift. at sætte dagsordener gav professor David Budtz Pedersen fra Institut for Kommunikation og Psykologi dels en kort indflyvning til SSH som fælles betegnelse for humaniora og samfundsvidenskab, dels en introduktion til begrebet ”missionsdrevet forskning og uddannelse”.

Det missionsdrevne universitet indebærer ifølge strategien, at AAU arbejder strategisk og målrettet med missioner. En mission er et tematisk problem formuleret som et delmål af en større samfundsmæssig udfordring. Helt konkret betyder det, at AAU fremover sætter hele værdikæden i spil fra grundforskning, innovation og uddannelse til implementering, regulering, kommercialisering og samfundets brug af ny viden og teknologi.

Netop grundforskningen og hele det faglige fundament er vigtigt at fremhæve som forudsætning for at kunne byde ind på missioner og målrettede satsninger. Som David Budtz Pedersen skriver i det notat, som var en del af materialet til workshoppen:

Missionsorienteret forskning udgør en tematisk ramme inden for hvilken universiteter, virksomheder og myndigheder arbejder sammen for at udvikle løsninger – men hvor løsninger og bidrag kræver grundvidenskabelig og erkendelsesdrevet forskning såvel som anvendelse af etableret viden og kompetencer.

Vi ser bagsiden af medaljen
 

Efter David Budtz Pedersens oplæg startede en bred diskussion om, hvordan SSH-fagmiljøer meningsfuldt kan bidrage til at sætte dagsordener ift. tværgående missioner. Her blev det fra flere medarbejdere understreget, at HUM og SAMF netop er orienterede mod verden. Det blev også fremhævet, at SSH’s styrke bl.a. er, at forskerne kan stille sig kritisk i forhold til samfundsudviklingen – ”Vi ser bagsiden af medaljen”, som en af deltagerne pointerede. Sidst men ikke mindst blev det sagt meget tydeligt, at medarbejderne fra de forskellige institutter ønsker at blive draget med ind i udviklingen af fakultetets missioner.

Den efterfølgende dialog i grupper viste også med al tydelighed, hvor stor interesse både medarbejdere og leder fra de nuværende institutter under HUM og SAMF har i at bidrage til at sammenlægningen bliver så skarpt tegnet og fagligt funderet som muligt.

Jeg oplevede på workshoppen et meget stort engagement fra medarbejdersiden. Det vidner om et dybtfølt ønske om at involvere sig i udviklingen af det nye fakultet. Det glæder mig utroligt meget, fordi medarbejdernes blik viden og erfaring er uundværlige parametre i arbejdet mod at skabe de bedst tænkelige rammer og indhold for det nye fakultet, så SSH-fakultetet bliver det faglige fyrtårn på Aalborg Universitet, vi målrettet går efter at bygge, udtaler dekan Rasmus Antoft.  
 

Bidrag til drøftelser om temaer


Alle ansatte på HUM og SAMF inviteres  med til at drøfte SSH’s styrker og potentialer ift. to af de overordnede temaer i den nye strategi Viden for Verden II på to temaworkshops hhv. den 9. juni og den 15. juni.
Links til tilmelding finder du på projektets hjemmeside.


Medarbejdere, der ikke havde mulighed for at deltage i workshoppen i maj eller ikke kan deltage på en eller begge temaworkshops i juni, kan gå ind på Padlet og give sine synspunkter til kende.

LINK - Klik for at få adgang til Padlet: Profil, styrker og potentialer for SSH (padlet.org)


Mere information

Læs baggrundsdokumenterne fra den første workshop her med rammesætning og oplæg til drøftelse af styrker og missionsbegrebet. LÆS MERE