AAU Update

AAU opretter task force målrettet inno-missioner. Foto: AAU

AAU opretter task force målrettet inno-missioner

700 mio. kr. Det er beløbet, som Innovationsfonden har fået til opgave at fordele til investering i missi-onsdrevne grønne partnerskaber (inno-missioner) i løbet af 2021. AAU satser målrettet på at få del i midlerne og har derfor oprettet en tværdisciplinær task force på tværs af alle fem fakulteter.

Af Lone Grøndahl Dalgaard, ENGINEERING Dekansekretariat

Dansk forskning og innovation skal bidrage til at løse de store og svære udfordringer, som er afgørende for at nå regeringens klimamål for 2030 og 2050. Regeringen har derfor med aftalen om finansloven 2021 afsat 700 mio. kr. til investering i missionsdrevne grønne partnerskaber, der via samarbejde på højt niveau skal omsætte investeringen til grønne resultater og løsninger. De 700 mio. kr. udmøntes via Innovationsfonden i et eller flere grønne partnerskaber under hver af de fire missioner:

  1. Fangst og lagring eller anvendelse af CO2 (Carbon capture)
  2. Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X)
  3. Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
  4. Cirkulær Økonomi med fokus på plastik og tekstiler

Målet med de grønne partnerskaber er at samle alle relevante aktører fra forskning, erhvervsliv og myndigheder inden for hver mission. Hensigten er en langsigtet og strategisk indsats, der skal målrette og accelerere forsknings- og innovationsindsatsen hele vejen fra grundforskning til kommercialisering af nye løsninger inden for de ovennævnte områder, og hvor perspektiverne for Danmark er særligt store.

Læs mere om regeringens grønne forskningsstrategi her

AAU satser særligt på to inno-missioner

Ambitionerne for at bringe AAU i spil inden for missionerne er ikke til at tage fejl af. Derfor har Det Strategiske Råd for Forskning (SRFI) besluttet at nedsætte en task force bestående af prodekanerne for forskning. Task forcens arbejde målretter sig særligt de to inno-missioner ”Grønne brændstoffer til transport og industri” samt ”Cirkulær Økonomi med fokus på plastik og tekstiler”. De to udvalgte missioner er udvalgt med afsæt i AAU’s styrkepositioner og ikke mindst muligheden for deltagelse på tværs af fakulteter.

Formålet med task forcen er at:

  • Skabe overblik over missionernes formål og indhold.
  • Afklare AAU’s kompetencer og styrkepositioner.
  • Være opdateret og proaktiv ift. kendte såvel som kommende initiativer inden for de to inno-missioner.
  • Sikre formidling til samt opbakning fra AAU’s faglige bagland omkring de enkelte partnerskaber.
  • Sikre AAU’s deltagelse og profil i konkrete roadmaps og partnerskaber.

Kortlægning af forskningsområder og-kompetencer

Netop det tværfaglige samarbejde er i fokus, når de store samfundsmæssige udfordringer skal løses. For at skabe tydelighed om AAU’s forskningskompetencer på tværs af fagligheder, er der primo 2021 udarbejdet en kortlægning af AAU’s forskningsområder indenfor alle fire missioner. Prodekan for forskning og Innovation ved det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet og koordinator af task force, John K. Pedersen, uddyber:

- På AAU har vi store ambitioner om at deltage i partnerskaberne, og med kortlægningen ønsker vi at skabe synlighed omkring AAU’s tværdisciplinære styrkepositioner. Det giver os et godt afsæt for at bringe os selv proaktivt i spil, når der skal dannes netværk og partnerskaber. Herudover er kortlægningen et forsøg på at sikre, at vi internt bliver bedre til at inddrage relevante og efterspurgte kompetencer på tværs af fakulteterne – netop som der efterspørges i de missionsdrevne grønne partnerskaber.

Kortlægningen skal dermed bidrage til at skabe intern og ekstern synlighed omkring AAU’s forskningskompetencer. Herudover forventer AAU’s prodekaner for forskning, at kortlægningen vil være et udgangspunkt for AAU’s fokus og input til de kommende roadmaps. Det gør AAU godt rustet til Innovationsfondens to-fasede ansøgningsmodel, hvor første fase netop omhandler identifikation af indhold i partnerskaberne, de såkaldte roadmaps.

Det forventes, at Innovationsfonden offentliggør opslaget til inno-missionernes roadmaps midt marts 2021. Se nedenfor for deadlines m.v.

Process for Innomission roadmaps and partnerships. Illustration: Innovationsfonden

Opfordring til videndeling på tværs af AAU

Task forcens opgave er ikke at styre AAU’s deltagelse i inno-missionerne, men derimod at arbejde proaktivt og strategisk for at sikre, at AAU deltager med forskningskompetencer på tværs af fakulteterne.

Der skal derfor lyde en opfordring til, at man som forsker informerer task forcen løbende, hvis man deltager i aktiviteter ifm. roadmaps og partnerskaber. 

For videndeling og/eller spørgsmål, kontakt respektive prodekan for forskning eller strategisk rådgiver ENGINEERING Lone Grøndahl Dalgaard lgk@adm.aau.dk

For mere information om inno-missioner, proces, roadmaps og partnerskaber her