AAU Update

Medarbejdere og studerende har ved tre virtuelle strategicaféer drøftet AAU’s nye strategi med direktionen. Foto: Trine Kristensen, AAU

Ansatte om ny strategi: Erfaringer fra coronakrisen kan sætte skub i den digitale transformation

Medarbejdere og studerende har ved tre virtuelle strategicaféer drøftet AAU’s nye strategi med direktionen. En skarpere definition af fokusset på bæredygtighed, en gennemtænkt digitalisering og bevaring af vores problembaserede læringsmodel var nogle af pointerne fra medarbejderne. Rektor Per Michael Johansen glæder sig over medarbejdernes engagement og input, som direktionen vil bruge i det videre arbejde med strategien.

Lagt online: 13.11.2020

Af Louise Bredgaard og Troels Astrup, Rektorsekretariatets strategiteam. Foto: Trine Kristensen, AAU

En mere præcis definition af bæredygtighed og udnyttelsen af forårets hurtige digitale omstilling i både undervisning, forskning og administration. Det er blot nogle af de mange idéer og indspark, som AAU’s medarbejdere og studerende har givet direktionen på en række strategicaféer i september-november. Her har medarbejdere og studerende haft mulighed for at bidrage med deres perspektiver på universitetets fremtid og kommentere på de foreløbige temaer for AAU’s nye strategi.

- Det glæder mig meget, når jeg ser og hører medarbejdere og studerende diskutere AAU’s fremtid på et meget højt og indsigtsfuldt niveau. Og så er det jo skønt, at vi trods corona-restriktioner kan gennemføre processen digitalt og på en udbytterig måde, der har givet os en masse værdifulde input, siger rektor Per Michael Johansen.

I løbet af sommeren har fakultetsledelser, akademiske råd, fakulteternes samarbejdsudvalg, den administrative ledergruppe og institutledere gennemført drøftelser af en række mulige temaer for den nye strategi. Medarbejdere, studerende og direktionen drøftede på de tre strategi-caféer temaerne: Bæredygtighed, digitalisering og PBL.

bæredygtighed

Bæredygtighed er et bredt begreb, der spænder fra klassisk miljøbeskyttelse til sociale og sundhedsmæssige problemstillinger. Direktionen lægger op til, at AAU i sin nye strategiperiode skal være stærk på bæredygtighedsdagsordenen. Både fordi det er en grundlæggende forpligtelse for en ansvarlig vidensinstitution, og fordi universitetet ganske simpelt ikke kan undlade at forholde sig til bæredygtighedsdagsordenen.

- Dialogen med medarbejdere og studerende har forsikret mig om, at vi på AAU besidder en grundlæggende organisatorisk integritet: Når vi taler bæredygtighed, skal det være konkret og komme til udtryk i vores uddannelser og forskning, siger Lars Hvilsted Rasmussen, der er dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Han har sammen med Mogens Rysholt Poulsen, dekan ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, været vært for drøftelserne om bæredygtighed på strategi-caféerne. Deltagerne på strategi-caféerne har pointeret, at bæredygtighed som begreb har et meget bredt spænd og derfor kræver en præcis definering. Det er en god pointe, der også rummer en mulighed for AAU, mener Mogens Rysholt Poulsen.

- Alene antallet af FN’s Verdensmål viser jo, at vi kan tale om bæredygtighed på rigtigt mange områder. Jeg tror, at vi med en styrket tværvidenskabelig tilgang på AAU kan levere forskning og uddannelse, der for alvor gør en forskel, siger Mogens Rysholt Poulsen.

digitalisering

Et andet udvalgt tema for strategidrøftelsen er digitalisering. Når direktionen ønsker, at AAU skal øge sit fokus på dette, handler det ikke om et nyt program eller device. Det handler om at tænke digitalisering strategisk og at anvende digitaliseringen til at forandre AAU i en positiv retning.

- Med det fokus kan vi træffe aktive valg frem for at lade udviklingen træffe dem for os. Digitalisering tilbyder bogstaveligt talt uanede muligheder for forskning, uddannelse, vidensamarbejde og administration. Vi kan ikke forudse den teknologiske udvikling. Men vi kan gøre vores strategi så skarp, at vi er klar til at gribe morgendagens muligheder og imødegå dens udfordringer, siger innovationsdirektør Dorte Stigaard.

Hun har sammen med dekan Henrik Pedersen fra Det Tekniske Fakultet for IT og Design været vært for drøftelserne om digitalisering.

- Rigtigt mange betoner, at vi ikke må lade forårets succesfulde og meget hurtige digitale omstilling stå alene. Der er behov for klare visioner og nye redskaber, hvis vi skal opretholde vores høje niveau, forklarer Dorte Stigaard. 

Et input fra deltagerne på strategi-caféerne handler om, hvordan digitalisering ikke kun skal forandre universitetet, men at AAU også kan påvirke digitaliseringen.

- Jeg er rigtigt glad for det indspark, for det vidner netop om den kritiske og løsningsorienterede tilgang, som gør AAU stærk. Og særligt på digitaliseringsområdet er det vigtigt, at vi konstant vurderer, hvordan vi som vidensinstitution har muligheder og forpligtelse til at påvirke den digitale transformation af både vores kerneopgaver og samfundet, vi interagerer med, siger Henrik Pedersen.

PBL

PBL har altid været en integreret del af AAU. Den didaktiske og pædagogiske tilgang har været med til at gøre AAU til det unikke universitet, AAU er i dag. Direktionen lægger op til, at PBL fortsat skal udgøre kernen i AAU’s tilgang til uddannelse og forskning.

- For at PBL fortsat kan være et stærkt aktiv for AAU i fremtiden, kræver det, at vi arbejder målrettet og fokuseret mod at tage PBL til næste niveau. Det arbejde skal gøres på tværs af organisationen og på tværs af kerneopgaverne forskning, uddannelse og vidensamarbejde, siger prorektor Inger Askehave.

Dekan Rasmus Antoft, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, har sammen med dekan Henrik Halkier, Det Humanistiske Fakultet, været vært for drøftelserne om PBL.

- PBL har en stor plads i hjertet for alle på AAU, men drøftelserne har gjort mig endnu mere bevidst om behovet for en styrkelse og skærpelse af PBL. Særligt når det handler om at forklare vores læringsmodels WHY, og hvordan den differentierer sig fra andre læringsmodeller. Vi bør være tydeligere over for vores omverdenen og fx arbejdsgivere, om hvorfor PBL er en stærk kvalifikation for en kommende ansat. Den proces ser jeg meget frem til, siger Rasmus Antoft.

Deltagerne på strategi-caféerne har alle talt om PBL fra netop deres ståsted i organisationen, og den proces har været meget berigende.

- Mange har samtidigt udtrykt sig om PBL-modellens HOW. Der er stadig forskellige opfattelser af PBL på tværs af AAU. Der skal arbejdes videre med at styrke den fælles forståelse og forankre vores fælles grundprincipper, men fortsat være plads til forskellig faglig praksis, siger dekan Henrik Halkier.

den videre Vej frem

De tre strategi-caféer for medarbejdere og studerende samt to strategi-workshops kun for studerende er nu afviklet. Input fra medarbejdere og studerende danner grundlag for direktionens videre arbejde med at formulere den nye strategi. Arbejdsgrupper, bestående af direktionsmedlemmer, institutledere, prodekaner og den administrative ledergruppe, er nu i gang med at arbejde videre med mulige temaer for den nye strategi, hvor de bl.a. behandler input fra strategicaféerne.

Direktionen udfærdiger udkast til den nye strategi i primo 2021. Derefter behandles udkastet i en kvalificerende høring i organisationen. Strategien forventes endeligt vedtaget af bestyrelsen i efteråret 2021.

- 2021 bliver et rigtig spændende år, hvor vi vil bygge videre på alt det gode fra vores nuværende strategi Viden for verden. Jeg sætter stor pris på alles input fra yngste studerende til ældste kollega, og jeg glæder mig til, at vi i fællesskab skal sætte en ny strategisk kurs for AAU fra 2022, siger rektor Per Michael Johansen.

Overblik over AAU's strategiproces

 

Klik for større billede. Der tages forbehold for ændringer af tidsplanen.

Spørgsmål og kommentarer til det videre arbejde med AAU’s strategi for 2022-2026 er velkomne på strategi@aau.dk.