AAU Update

30.06.2021

30.06.2021 "HEALTH HUB AAU INNOVATION AWARD 2021"

AAU invites all students to submit health innovative ideas. Below theres is both a danish and an english version of the page.

Tidspunkt

30.06.2021 kl. 15.00 - 16.30

Beskrivelse

DANSK VERSION

Health HUB AAU´s Innovation Award er en årlig innovationskonkurrence for alle aktive AAU-studerende med en innovativ idé relateret til sundhedssektoren. Finalen holdes den 30. juni 2021 i Health HUB.

Dette års konkurrence har fokus på innovation og nyttiggørelse af viden inden for sundhedsinnovation. Vi inviterer de studerende, der har talentet, evnerne og modet til at sætte strøm til den gode idé til konkurrencen. Indeholder dit/jeres studieprojekt derfor en problembaseret løsning på en sundhedsrelateret problemstilling, eller har du/I andre PBL-baserede projektidéer, så spring ud i det og tilmeld dig/jer konkurrencen. Man kan kun deltage med ét projekt!

Inspirationsområder: #digitalhealth #farma #sundhedsteknologi #bioteknologi #sundhedsit #velfærdsteknologi #robotteknologi #biomekanik #bigdata #aisundhed, #telemedicin #datadrevet personlig medicin #beslutningsstøttesystemer #rehabiliteringsteknologi #sportsscience #kardioteknologi #biomarkører #folkesundhedsvidenskab #sundhedsøkonomi #verdensmål #sundhedogtrivsel #bæredygtigtsundhedsdesign #lifescience #medtech  

WHY – for at hylde den gode idé og innovationspotentialet blandt vores dygtige studerende, der løser et sundhedsrelateret problem.

WHAT – 10.000 kr. i første præmie for den bedste idé og 5.000 kr. til nummer 2. (Hvis du er den heldige vinder af en af innovationspriserne, skal du være opmærksom på, at præmien er skattepligtig).

Vi leder efter en idé, der opfylder disse kriterier:

  • Ideen løser et relevant problem inden for sundhedssektoren
  • Der er tale om en idé med nyhedsværdi og originalitet
  • Idéen har innovationshøjde
  • Idéen er realiserbar
  • Idéen forholder sig til FN´s verdensmål - beskriv hvordan!

De to bedste projektidéer får direkte adgang til start-up-programmet. De øvrige projektidéer tilbydes sparring og vejledning ved forretningsudviklere i HUB´en. 

Afklar med din vejleder, hvad der kan og må offentliggøres og hvad, der skal holdes fortroligt af hensyn til evt. senere patent. Afklar desuden rettigheder til projektidéen - også i forhold til vejleder. Såfremt andre end deltagergruppen har været involveret i udviklingen af dele af projektet, skal disse krediteres for det bidrag, de har givet. Her henvises til, at der krediteres efter god videnskabelig praksis.

WHO – Alle aktive AAU-studerende, der arbejder med en sundhedsrelateret problemstilling, kan ansøge konkurrencen.

Din/jeres idé, vil blive vurderet af et panel bestående af personer fra region, det kliniske miljø, vidensmiljøet, erhvervslivet og AAU Startup almune.

HOW – Udfyld ansøgningsskemaet og upload din projektbeskrivelse. Ud fra de indsendte ansøgninger udvælges 6-8 teams, der inviteres til at pitche foran dommerpanelet.

WHERE – Konkurrencen er faciliteret af Health HUB AAU - et samlingssted for Innovation og iværksætteri inden for sundhedsinnovation.

WHEN – Ansøgningsfrist 11. juni 2021, kl. 12.00. Finalen afholdes den 30. juni 2021. 

Ansøg ved at udfylde nedenstående ansøgningsskema.

For at kunne gennemføre ansøgningen skal du have følgende klar:

Persondata så som navn kontaktinfo og studie ID. Projekt navn (arbejdstitel), Pitch tekst (max 100 ord), Beskrivelse af din ide og målgruppe. Kortlægning af lignende løsninger og liste over øvrige teammedlemmer.

Vi vil meget gerne se noget visuel materiale – det kan være billeder af produkt eller team eller en pitch video, men det er valgfrit.

English Version

Health HUB AAU´s Innovation Award is an annual innovation competition for all active AAU students with an innovative idea related to the health sector. The final will take place on June 30, 2021 at Health HUB.

This year's competition focuses on innovation and the utilization of knowledge in the field of health innovation. We invite the students who have the talent, the skills and the courage to pursue the good idea, to participate in the competition. Does your or your study group´s semester project therefore contain a problem-based solution to a health-related problem, or do you have other PBL-based project ideas, then go for it and enter the competition. You can only submit one project!

Areas of inspiration: #digitalhealth #pharma #biomedicaltechnology #biotechnology #healthit # welfaretechnology #robottechnology #biomechanics #bigdata #aihealth, #telemedicine #datadrivenpersonalmedicine # decisionsupportsystems #rehabilitationtechnology #sportsscience #cardiotechnology #biomarkers #publichealth #healtheconomics #sustainabledevelopmentgoals #healthandwellbeing #sustainable health design #lifescience #medtech

WHY - to pay tribute to the good idea and innovation potential among our talented students who solve a health-related problem.

WHAT - DKK 10,000 in first prize for the best idea and DKK 5,000 for number 2. (If you are the lucky winner of one of the innovation prizes, you must be aware that the prize is taxable).

We are looking for an idea, that meets these criteria:

  • The idea solves a relevant problem in the health sector
  • The idea has novelty value and originality
  • The idea has innovation height
  • The idea is realizable
  • The idea relates to the UN's world goals - describe how!

The two best project ideas get direct access to the AAU Startup program. The other project ideas are offered sparring and guidance by business developers in the HUB.

Clarify with your supervisor what may be published and what must be kept confidential for the sake of any later patent. You must also clarify rights (IPR) to the project idea - also in relation to the supervisor. If others than the group of participants have been involved in the development of parts of the project, these must be credited for their contribution according to good scientific practice.

WHO - All active AAU students working on a health-related issue can apply for the competition.

A panel consisting of people from the region, the clinical environment, the knowledge environment, the business community and AAU Startup alumni will evaluate our idea.

HOW - Fill out the application form and upload your project description. Based on all the submitted applications, 6-8 teams are selected and are invited to pitch their idea in front of the expert panel.

WHERE - Health HUB AAU - a platform for innovation and entrepreneurship within health innovation – facilitates the competition.

WHEN - Application deadline June 11, 2021, at 12.00 PM. The final take place on June 30, 2021. APPLY by filling out the form above. 

To be able to complete the application, you must have the following ready:

Personal data such as name, contact information and student ID. Project name (working title), Pitch text (max 100 words), Description of your idea and target group. Mapping of similar solutions and list of other team members.

We would love to see visual material – it can be a picture of product or team or a shot pitch video, but it is optional

 

Arrangør

HEALTH HUB AAU

Kontakt AAU

Har du spørgsmål vedr. arrangementskalenderen på AAU, kan du kontakte AAU Kommunikation

E-mail: aaukommunikation@adm.aau.dk